Privacybeleid

Home » Privacybeleid

PRIVACYBELEID Margreet Vos Psychotherapie

 

Margreet Vos Psychotherapie gevestigd te Niftrik en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73215864, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Margreet Vos Psychotherapie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Margreet Vos Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Margreet Vos Psychotherapie;
 3. bezoekers van de website van Margreet Vos Psychotherapie;
 4. alle overige personen die met Margreet Vos Psychotherapie contact opnemen of van wie Margreet Vos Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Margreet Vos Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 

 1. Doeleinden verwerking

Margreet Vos Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 

 1. Rechtsgrond

Margreet Vos Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 1. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 2. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Margreet Vos Psychotherapie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Margreet Vos Psychotherapie persoonsgegevens verwerken. Margreet Vos Psychotherapie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Margreet Vos Psychotherapie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Margreet Vos Psychotherapie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Margreet Vos Psychotherapie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Margreet Vos Psychotherapie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Margreet Vos Psychotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Margreet Vos Psychotherapie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Margreet Vos Psychotherapie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Margreet Vos Psychotherapie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Margreet Vos Psychotherapie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Margreet Vos Psychotherapie door een e-mailbericht te sturen naar het emailadres van Margreet Vos Psychotherapie.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Margreet Vos Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Margreet Vos Psychotherapie door een e-mailbericht te sturen naar het emailadres van Margreet Vos Psychotherapie. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).