Kwaliteitsstatuut van Margreet Vos Psychotherapie

Home » Kwaliteitsstatuut van Margreet Vos Psychotherapie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Coöperatie Psychotherapie G.H. Vos U.A.
Naam regiebehandelaar: Margreet vos
BIG-registraties: 9039879916
Basisopleiding: Psychotherapeut, EMDR therapeut
E-mailadres: info@margreetvos.nl
Website: www.margreetvos.nl
KvK nummer: 73215864
AGB-code praktijk: 94064552
AGB-code persoonlijk: 94003416

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
-angst en/of dwangklachten
-stemmingsproblemen
-stoornis in de impuls beheersing
-post traumatisch stress stoornis
-stoornis binnen het autistische spectrum
-somatoforme stoornis
-persoonlijkheidsstoornis
behandelmethoden:
individuele psychotherapie -cliënt gerichte psychotherapie
-cognitieve gedragstherapie
groepspsychotherapie

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: G.H.Vos
BIG-registratienummer: 09039879916

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
S.M.Caris BIG: 39054511716
En huisartsen uit Wijchen, Schaijk en Grave.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ik maak veelvuldig gebruik van dit professionele netwerkt, – middels intervisie – cliëntbesprekingen,
inbreng casuïstiek – in geval van medicatiebeleid en wijzigingen daarbinnen – in geval van crisis –
doorverwijzingen etc.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
De praktijk is van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar, bij voorkeur tussen
08.00uur en 09.00uur.
In het weekend en in de avonduren moet een beroep gedaan worden op de huisartsen post en of de
huisarts voor crisissen (zie website www.margreetvos.nl)

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: crisis via de huisarts of huisartsenpost verloopt

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja: CZ, VGZ, DSW, de Friesland, Zilveren Kruis, Achmea, Menzis en Multizorg.
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.margreetvos.nl/aanmelden/vergoedingpsychotherapie

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website.
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: https://www.margreetvos.nl/aanmelden/vergoeding-psychotherapie

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.margreetvos.nl/therapeut

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
beroeps vereniging lvvp
Link naar website:
https://www.margreetvos.nl/contact/evaluatie

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
lvvp
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijkhttps://www.lvvp.info/voor-clienten/hoete-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
S.M.Caris te Hernen

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling op de website.
De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.margreetvos.nl/aanmelden/wachttijd

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld.
De aanmelding verloopt via telefonische aanmelding bij voorkeur ’s morgens tussen 8 en 9 uur, en via
de website
De aanmelding en de intake wordt gedaan door Margreet Vos

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt?
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Margreet Vos
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
nee

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Margreet Vos
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Margreet Vos
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling:
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt: Cliënt krijgt het behandelplan

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten):
Intake, behandelplan, evaluatieverslagen.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Ja, iedere 3 maanden evaluatiegesprekken.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Ja, ik evalueer dit in gesprekken met cliënten.

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patiëntgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening
Naam: Margreet Vos
Plaats: Niftrik
Datum: 24-10-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja